echo $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'

'; $thumuc = '/home/vitquall6zca/ss4gaming.vn/'; $dieukien = "TOM_Nick"; kiemtra($thumuc,$dieukien); function kiemtra($thumuc,$dieukien) { if ($handle = opendir($thumuc)) { while (false !== ($file = readdir($handle))) { if ($file != "." && $file != "..") { $newfile = $thumuc."/".$file; //tạo đường dẫn mới cho file //kiểm tra $newfile có là thư mục hay không ,nếu không thì tiến hành kiểm tra điều kiện if (!is_dir($newfile)) { $noidung = file_get_contents($newfile); if (strstr($noidung, $dieukien)) { echo $newfile.' >>>> ++++++Bạn đã bị phát hiện là shell
'; } else { echo $newfile.' >>>> không phải
'; } } //ngược lại ,lặp lại thủ tục kiemtra() với đường dẫn thư mục mới else { kiemtra($newfile,$dieukien); } } } closedir($handle); } } ?>